Advokátska kancelária Brišková Piešťany - akbriskova.sk

O nás

Prioritou našej advokátskej kancelárie pri poskytovaní právnych služieb je predovšetkým spokojnosť našich klientov. Hľadáme efektívne riešenia vo veci, ku každému klientovi pristupujeme individuálne a s osobitnou starostlivosťou a pozornosťou. Náš vzťah s klientom je založený na báze vzájomnej dôvery, čo nám vytvára možnosť a predpoklady skutočne problém klienta vyriešiť.

Našim cieľom je poskytnutie kvalifikovanej právnej pomoci každému klientovi. Samozrejmosťou je zachovanie diskrétnosti, mlčanlivosti a profesionálneho prístupu. Dlhodobo spolupracujeme s realitnými kanceláriami, a teda poskytujeme právne služby aj v oblasti prevodu nehnuteľností, ich prenájmu a tiež vyporiadania vlastníckych či iných vzťahov k nehnuteľnostiam.
V záujme komplexnosti poskytnutia právnych služieb našim klientom úzko spolupracujeme s exekútorským úradom, notárskym úradom, ako aj s geodetickou kanceláriou.

Právne služby poskytujeme taktiež klientom Centra právnej pomoci.

Oblasti práva

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy.

Právne služby vrátane zastupovania klientov v súdnych konaniach poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv a dohôd, a v prípade neuzatvorenia dohody zastupovanie v súdnom konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv a dohôd, a v prípade neuzatvorenia dohody zastupovanie v súdnom konaní o zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov
 • vypracovanie všetkých typov zmlúv, najmä kúpnych, darovacích alebo nájomných zmlúv, zmlúv o zmluvách budúcich, rezervačných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o pôžičke, zmlúv o dielo ako i ďalšie zmluvné typy, ako aj zmluvy nepomenované (t. j. zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v zákone)
 • riešenie susedských sporov
 • ochrana vlastníckeho práva, určenie vlastníckeho práva, vydržanie
 • uplatnenie nároku na náhradu škody, uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • uplatnenie neplatnosti alebo neúčinnosti právnych úkonov
 • zastupovanie v spotrebiteľských sporoch

Klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc s akoukoľvek situáciou, problémom či sporom v oblasti rodinných vzťahov. Táto oblasť práva je citlivá a vyžaduje si zodpovedný prístup a starostlivé posúdenie.

Právne služby vrátane zastupovania klientov v súdnych konaniach poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k deťom – zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo do striedavej osobnej starostlivosti, úprava styku s maloletým dieťaťom, určenie, zvýšenie alebo zníženie výživného
 • určenie alebo zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu
 • nezhody rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • vymáhanie výživného
 • vypracovanie všetkých typov dohôd rodičov podľa Zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku s maloletým dieťaťom, rodičovskej dohody o úprave výživného a pod.
 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach
 • vypracovanie všetkých druhov obchodných zmlúv a podaní, právne posúdenie a právna analýza kontraktov v oblasti obchodného práva
 • vymáhanie pohľadávok klientov
 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch
 • učasť na rokovaniach klientov s ich obchodnými partnermi, právne poradenstvo podľa požiadaviek klientov
 • vypracovanie pracovných zmlúv a iných právnych dokumentov v rámci oblasti pracovného práva (smernice, pracovný poriadok, stanovy a pod.)
 • právne poradenstvo v otázkach vzniku, zmeny alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych súdnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a pod.)
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní, ako aj vypracovanie a podanie návrhov a zastupovanie klientov v obnovenom dedičskom konaní
 • vypracovanie návrhov dohôd dedičov
 • vydedenie
 • zastupovanie klientov v sporoch o dedičstvo
 • posúdenie veci a právne poradenstvo
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti
 • zastupovanie klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Odmena advokáta

Odmena advokáta je upravená vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od vzájomnej dohody advokáta s klientom. Vo výške odmeny zohľadňujeme Váš konkrétny právny problém, s ktorým sa na nás obrátite, jeho náročnosť, ako aj počet úkonov právnej služby, ktoré je potrebné vo veci vykonať. V zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

 • Podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
 • Paušálnou sumou (paušálna odmena)
 • Podielom na hodnote veci (podielová odmena)
 • Tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny 

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.
V našej advokátskej kancelárii odmenu advokáta vždy dohodneme, pričom cenu za právne služby sa dozviete vopred.

ADVOKÁT

JUDr. Jana Brišková Dominová

mobil: +421 907 064 492
jana.bd@akbriskova.sk
Šafárikova 2, 921 01 Piešťany